Begrotingsdebat - financiën en begroting

Door Paul Van Miert op 16 december 2014, over deze onderwerpen: Algemeen beleid, financiën en begroting
Paul van Miert

Op 16 & 17 december 2014 had, in het Vlaams Parlement, het debat plaats over de begroting. Mijn tussenkomst voor begroting en financiën heeft zich vooral gericht op 3 elementen: verkeersfiscaliteit, achterstallige facturen en prestatiegerichte begroting. Hier kan u de integrale tekst vinden van mijn betoog.

"In deze tussenkomst, wil ik drie thema’s aansnijden die de komende jaren een belangrijk effect zullen hebben op onze begroting en financiën: de hervorming van onze verkeersficaliteit, het wegwerken van de achterstallige facturen en de verdere implementatie van de prestatiegerichte begroting.

In dit eerste luik wil ik me richten tot de hervorming van de verkeersfiscaliteit.
De volgende jaren staan we voor belangrijke hervormingen van onze verkeersfiscaliteit. Meer en meer zullen we verder evolueren naar een duurzame mobiliteitsfiscaliteit. De eerste stappen zijn hier reeds gezet geweest in 2012, met de vergroening van de belasting op inverkeersstelling. Bij de bepaling van de belastbare grondslag wordt voortaan rekening gehouden met diverse milieukenmerken van het voertuig. Op deze manier heeft de Vlaamse regering een aanzet gegeven om het aankoopgedrag inzake voertuigen bij te sturen.

De komende legislatuur zal deze Vlaamse overheid verder inzetten op de hervorming van onze verkeersfiscaliteit. Vanuit de N-VA fractie stellen we het principe, dat alle weggebruikers moeten bijdragen aan het gebruik van onze infrastructuur, als uitgangspunt. De Vlaamse overheid voorziet tegen 2016, de invoering van de kilometerheffing voor zware vrachtwagens vanaf 3,5 ton. Nadien zal men bekijken of dit verder kan worden uitgebreid naar personenwagens en lichte vrachtwagens.  
N-VA vraagt wel, dat in heel deze hervorming, dat de Vlaamse overheid blijft waken over de concurrentiepositie van onze bedrijven en economische poorten, zoals onze havens, in vergelijking met onze buurlanden. De hervorming moet gebeuren in goed overleg met de drie gewesten, de transportsector en diverse binnen- en buitenlandse partners.

Een tweede aspect van mijn betoog heeft betrekking op de achterstallige facturen.
De Vlaamse regering zal zich ook verder engageren om niet-betwiste facturen binnen de opgegeven betalingstermijn te voldoen. Het regeerakkoord stipuleert hier duidelijk:

“Een euro besteed aan verwijlinteresten is een euro die niet besteed kan worden aan investeringen. Daarom leveren alle ministers en beleidsdomeinen een continue inspanning om niet-betwiste (delen van) facturen binnen 30 dagen te betalen.”

Om deze processen vlot te laten verlopen vraagt de N-VA fractie dan ook aan de Vlaamse regering, om tijdens deze legislatuur verder in te zetten op de uitbouw van een efficiëntere financiële administratie. Een eerste belangrijk aspect hierin is de implementatie van het uniform boekhoudsysteem met intelligent scanning van facturen en het opzetten van e-invoicing. Een tweede stap in dit proces is de organisatie van een centraal boekhoudkantoor dat mee zal instaan voor de verwerking van de facturen. Deze elementen zorgen voor een belangrijke winst in efficiëntie en administratieve vereenvoudiging.

Als laatste deel wil ik ook even de verdere implementatie van de prestatiegerichte begroting aansnijden.
In het Pact 2020 heeft de Vlaamse overheid, samen met de sociale partners en het middenveld concrete doelstellingen vastgelegd voor Vlaanderen in Actie. Een van deze doelstellingen is, dat Vlaanderen verdere stappen zou zetten om te evolueren naar een prestatiegerichte begroting. Dit type van begroting zorgt ervoor dat strategische en operationele doelstellingen gekoppeld worden aan een raming van prestaties en middelen die nodig zijn om de doelstellingen te behalen.  Het is aan de diverse beleidsdomeinen om duidelijke doelstellingen te formuleren in de diverse beleidsdocumenten. In functie van deze doelstellingen zullen dan de nodige begrotingsmiddelen worden toegewezen. In 2014 werd er reeds een visie uitgewerkt op de programma- en artikelstructuur. N-VA pleit ervoor om hier verder op door te werken, zodat er een duidelijke afstemming komt tussen begroting en de beleidsdocumenten. Dit zorgt voor een verhoogde transparantie van de begroting."

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is