Vlaams verkeersveiligheidsfonds

Door Paul Van Miert op 13 oktober 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken
Vlaams verkeersveiligheidsfonds

De minister verklaarde eerder al sterk te willen inzetten op verkeersveiligheid. Met de invulling van de rijopleiding, sensibilisering, en het domein openbare werken heeft de minister hiertoe belangrijke sleutels in handen. Met de oprichting van een Vlaams Verkeersveiligheidsfonds wordt nu een volgende stap gezet naar een beleid dat meer aandacht schenkt aan verkeersveiligheid. Dit fonds zal de minister in de toekomst immers extra ruimte geven om gerichte initiatieven te nemen om de verkeersveiligheid in Vlaanderen structureel te verbeteren.

In het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015, lezen we dat het Vlaams Verkeersveiligheidsfonds onder meer zal worden gespijsd door bijdragen uit de instellingen belast met controle van in het verkeer gebrachte voertuigen (voor 2015 worden enkel de ontvangsten toegewezen indien deze het bedrag van 5.539.000 € overschrijden). De belangrijkste financiering zal vanaf 2016 echter gebeuren via de jaarlijkse opbrengsten uit de onmiddellijke inning, minnelijke schikkingen en strafrechtelijke boetes uit inbreuken op de reglementering inzake verkeersveiligheid, in de mate dat deze jaarlijkse ontvangsten het bedrag van 143.314.000 euro overschrijden. Met de oprichting van het verkeersveiligheidsfonds wordt op deze manier een rechtstreekse relatie gecreëerd tussen de inning van verkeersboetes en meer verkeersveiligheid.

Binnen dit kader heb ik gepeild naar de verdere financiering van het fonds en de besteding van de middelen. In bijlage kan u het antwoord lezen van de minister.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is