Aanvullend wordt ook gevraagd aan gemeenten om hun begroting beter leesbaar te maken. Door een beknopte samenvatting te geven van de belangrijkste financiële kerncijfers, zoals schulden, personeelsuitgaven, bijdragen tot intergemeentelijke samenwerkingsverbanden …, wenst men tot transparantere beleidsplannen en begrotingen te komen. Met deze maatregelen wenst Vlaanderen ervoor te zorgen dat gemeenteraadsleden een betere inzage bekomen in de beleidsdocumenten van de BBC, zodat men beter in staat is om de controle op het lokale beleid uit te oefenen.

Deze aanbevelingen vloeien voort uit het rapport van Trifinance dat de minister had besteld om de leesbaarheid en bruikbaarheid van de beleidsdocumenten in de BBC voor de raadsleden te onderzoeken. In totaal werden 1.521 personen bevraagd, waarvan 923 gemeenteraadsleden, 263 schepenen en 68 burgemeesters. Naast het politieke landschap werden ook de algemeen directeurs en financieel directeurs bevraagd. Met respectievelijk 100 en 163 respondenten, mogen we stellen dat meer dan 1/3 van onze Vlaamse gemeenten ook via hun administratie vertegenwoordigd worden in deze studie.

We mogen echter niet blind blijven voor de bezorgdheden van lokale besturen en administraties. Extra administratieve lasten moeten vermeden worden. Aanvullend moeten we erover waken dat onze lokale administraties de correcte instrumenten hebben om de BBC-rapportering vlot te laten verlopen. Afgelopen week ging ik hierover in debat met de minister. Het verslag kan u vinden via de link bij dit artikel.