2019 2020 2021 2022
Lokale Organisatie en Werking 855 976 1006 945
Financiën 79 74 44 33
Lokale Samenwerking en Verzelfstandiging en Personeel 89 79 75 85
Totaal 1023 1129 1125 1063

Het merendeel van de klachten heeft betrekking tot Lokale organisatie en Werking. Met een aandeel van 89% blijft dit het belangrijkste thema binnen de ontvangen klachten.

Indien we verder inzoomen op de thema’s in detail constateren we dat het aandeel klachten over personeel met de helft is toegenomen in vergelijking met 2021. De grootste toename stellen we vast met betrekking tot de rechtspositieregeling. Bijkomend merken we dat het aantal klachten over de werking van de administratieve diensten toeneemt. In vergelijking met 2021 nam het aandeel toe van 13% naar 21%. Ook wat betreft burgerparticipatie, niet-bestuurskundige taken, en openbaarheid van bestuur stellen we grote relatieve toenames vast in vergelijking met 2021.

In 2021 gaven de klachten aanleiding tot 59 vernietigingsbesluiten, in 2022 gaven de klachten aanleiding tot 39 vernietigingsbesluiten.

De mediaan van doorlooptijd van een klacht bedraagt 44 dagen. Deze is afhankelijk van de termijn die het lokaal bestuur nodig heeft om in een dossier haar standpunt over te maken (max. 30 dagen) en de termijn die nodig is om aan het respectievelijke lokale bestuur na toezending van dit dossier en hun standpunt, eventuele aanvullende stukken of documenten op te vragen.

 

vrg.257.docx

antw.257.docx

antw.257.bijl_.1.pdf

antw.257.bijl_.2.pdf

antw.257.bijl_.3.pdf

antw.257.bijl_.4.xlsx

antw.257.bijl_.5.xlsx

antw.257.bijl_.6.xlsx